Νέος προϊστάμενος της ΕΡΑ Σπορ ο Χρήστος Σαράντος

Νέος προϊστάμενος της ΕΡΑ Σπορ ο Χρήστος Σαράντος

Πήρε τη θέση του Τάσου Επιτρόπου που παραιτήθηκε.

Λίγες ημέρες μόνο πέρασαν από την παραίτηση του Τάσου Επιτρόπου από την θέση του επικεφαλής της ΕΡΑ Σπορ και το Διοικητικό Συμβόυλιο της ΕΡΤ αποφάσισε σήμερα τον αντικαταστάτη του.

Όπως ανακοινώθηκε και αναρτήθηκε επίσημα στο σάιτ της Διαύγειας:

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

3.    Την υπ’ αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.    Τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ).

6.    Την υπ’ αριθμ. 3005/18.12.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Πρακτικό 211/18.12.2019, θ. 18ο «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αθλητικής Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ ΑΕ», ΑΔΑ: 6ΚΝΠ465Θ1Ε-ΒΥΒ), (ΦΕΚ Γ’2474/31.12.2019).

7.    Την υπ’ αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

8.    Την υπ’ αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω7ΟΟ465Θ1Ε-ΓΣΛ).

9.    Την υπ’ αριθμ. 624/01.07.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, (ΑΔΑ: 98ΒΓ465Θ1Ε-ΔΦΥ).

10.    Την υπ’αριθμ. 56/21.07.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αθλητικού Προγράμματος, για την τοποθέτηση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ΕΡΑ Σπορ, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου – Δημοσιογράφου, Χρήστου Σαράντου του Ιωάννη, (Α.Μ. 8729), στη θέση του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ΕΡΑ Σπορ, της Διεύθυνσης Αθλητικού Προγράμματος, της Γενικής
Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ